Regulamin udzielania poręczeń

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ

SAMORZĄDOWEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O. O.

W GOSTYNIU

 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki i procedury stosowane przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przy udzielaniu poręczeń stanowiących zabezpieczenie prawne kredytów, pożyczek, bądź innych zobowiązań otrzymywanych przez MSP.

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

a)    Funduszu – należy przez to rozumieć Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Gostyniu;

b)   Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu;

c)    Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w Gostyniu;

d)   Komisji Kwalifikacyjnej- należy przez to rozumieć Komisję Kwalifikacyjną Samorządowego Fun­duszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu;

e)    MSP –należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L 187 z dnia 26.06.2014r., str. 1), a także organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), przedsiębiorstw społecznych posiadających status MSP, podmiotów ekonomii społecznej posiadających status MSP oraz grup producentów rolnych działających jako przedsiębiorcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Z 2000, nr 88, poz. 983, z póżn. zm.) posiadających status MSP.

f)    Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć MSP lub osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą i tym samym nabyć status MSP, składające wniosek o udzielenie poręczenia przez Fundusz;

g)   Beneficjencie – należy przez to rozumieć MSP, któremu udzielono Poręczenie;

h)   Instytucja Finansująca - bank, lub inna instytucja, z którą Fundusz zawarł umowę / złożył oświadczenie dotyczącą poręczania udzielanych kredytów, pożyczek, lub innych zobowiązań na rzecz MSP;

i)     Innej instytucji – należy przez to rozumieć fundusze pożyczkowe, urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego itp.

j)     Kredycie – należy przez to rozumieć finansowanie dłużne udzielane MSP przez Instytucję Finansującą;

k)   Pożyczce należy przez to rozumieć finansowanie dłużne udzielane MSP przez Instytucję Finansującą na warunkach określonych w umowie pożyczki zawartej pomiędzy Instytucją Finansującą a MŚP;

l)    Należytym wykonaniu umowy - należy przez to rozumieć określoną przez Zamawiającego w warunkach postępowania sumę, która stanowi zabezpieczenie umowy, m.in. należytego wykonania umowy, rękojmi za wady i usterki, zaliczki.

m) Innych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć finansowanie dłużne określone w §4 ust 1 umowy spółki Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu;

n) Leasingu – należy przez to rozumieć formę finansowania opartą na zapisach umowy leasingu uregulowanych przepisami art. 7091 – 70918 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

o)   Gwarancji - gwarancja bankowa udzielana na zlecenie MŚP przez Instytucję Finansującą na rzecz Beneficjenta gwarancji na warunkach określonych w umowie gwarancji bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami art.80 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz.U.nr 140, poz.160 z późn.zm.);

p)   Poręczeniu – należy przez to rozumieć umowę, na podstawie której Fundusz zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń Instytucji Finansującej, w przypadku niewykonania przez Beneficjanta zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania na zasadach określonych w Regulaminie;

q)   Wadium – określona przez Zamawiającego w warunkach postępowania suma, której wpłata lub zabezpieczenie jej wpłaty dopuszcza potencjalnych uczestników do udziału w prowadzonym postępowaniu;

r)   Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o poręczenie kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania przez Fundusz,

s)     Kapitał poręczycielski - wartość środków finansowych, którymi dysponuje fundusz poręczeniowy, których źródłem jest kapitał zakładowy oraz środki pochodzące z innych rodzajów wsparcia (np. ze środków PARP, UE)”;

t)    Zamawiającym – podmiot wskazany w art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2004r, nr 19 poz. 177 ze zm.) oraz podmioty prowadzące postępowania z wyłączeniem rygoru p.z.p.:

     - spółdzielnie mieszkaniowe,

     - spółki wodne w rozumieniu art. 441 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)

     - przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 833 ze zm.)

     - osoby prawne , których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (komunalne osoby prawne),

     - państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735)

     - inne niż wyżej wymienione podmioty z sektora finansów publicznych  w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

u)     Agent Konsorcjum – Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


§ 2.

Postanowienia ogólne

Poręczenia Funduszu dotyczą kredytów, pożyczek, bądź innych zobowiązań otrzymywanych wyłącznie przez MSP.

 1. Celem Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju lokalnego, zmniejszanie bezrobocia i tworzenie miejsc pracy poprzez udzielanie poręczeń dla oferowanych przez Instytucję Finansującą kredytów, pożyczek, i innych zobowiązań.
 2. Przedmiotem działania Funduszu jest udzielanie poręczeń MSP mającym siedzibę bądź realizującym inwestycje lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego oraz na terenie powiatu: milickiego, górowskiego, wschowskiego, trzebnickiego.
 3. Fundusz jest zarządzany przez Zarząd Funduszu.
 4. Decyzje w sprawie udzielenia poręczenia przez Fundusz podejmuje Zarząd Funduszu, w ciągu
  7 dni roboczych od daty dostarczenia dokumentów niezbędnych do oceny poręczeniowej przez Fundusz.
 5. Organem opiniodawczym jest Komisja Kwalifikacyjna Funduszu, która opiniuje udzielenie poręczenia powyżej kwoty 500 000,00 zł. Zarząd Funduszu ma prawo skierować na obrady Komisji Kwalifikacyjnej udzielenie poręczenia na kwotę niższą/równą 500 000,00 zł.
 6. Spod działania Komisji Kwalifikacyjnej wyłączone jest udzielanie poręczeń w ramach portfela transakcji wystandaryzowanych i poręczeń wadialnych.
 7. Dopuszcza się możliwość szczegółowego uregulowania poręczeń w ramach portfela transakcji wystandaryzowanych, transakcji leasingowych, wadialnych oraz innych transakcji zawieranych za pośrednictwem Agenta Konsorcjum.
 8. Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu sprawuje Rada Nadzorcza Funduszu.
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w pracach Komisji Kwalifikacyjnej,
  w charakterze obserwatorów, z głosem doradczym.
 10. Zasady pracy Komisji Kwalifikacyjnej określa Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
 11. Fundusz jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z późn. zm.)


§ 3.

Odbiorcy poręczeń

 1. Fundusz udziela poręczeń Wnioskodawcom spełniającym następujące warunki:

      a)   prowadzą działalność zarejestrowaną we właściwym organie rejestrowym lub ewidencyjnym,

      b)  posiadają zdolność do spłaty zaciąganych zobowiązań w Instytucji Finansującej w terminach określonych w umowach zawartych z tymi instytucjami, w przypadku poręczeń wadialnych posiada zdolność do wykonania    zobowiązań wynikających z umowy poręczenia.

      c)   nie należą do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwowej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014r.).

      2 . Poręczeniem mogą być objęte kredyty, pożyczki, lub inne zobowiązania, przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć podejmowanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez MSP.

 

§ 4.

Warunki udzielenia poręczenia

 1. Wnioski o udzielenie poręczenia powinny być kierowane przez Wnioskodawcę do Funduszu za pośrednictwem Instytucji Finansujących, z którymi Fundusz ma podpisaną umowę o współpracy lub bezpośrednio do siedziby Funduszu.
 2. Wnioski o udzielenie poręczenia muszą spełniać wymagania stawiane przez Instytucję Finansującą,
  w szczególności zawierać pełną dokumentację niezbędną do oceny poręczeniowej.
 3. Złożone przez Wnioskodawcę dokumenty mogą być przekazane w formie elektronicznej bądź mieć formę kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Instytucję Finansującą lub przez Fundusz.
 4. Wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Kwalifikacyjną z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 i 6 po stwierdzeniu przez Fundusz kompletności złożonych dokumentów.
 5. Zarząd może zwrócić się do Wnioskodawcy o dostarczenie dodatkowych informacji na temat jego
  sytuacji prawnej i ekonomicznej oraz planowanego przez niego przedsięwzięcia.
 6. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje szczegółowej oceny wniosku wraz z załączoną dokumentacją
  i wydaje opinię na piśmie z zastrzeżeniem § 2 ust 5 i 6.
 7. Zarząd, biorąc pod uwagę opinię Komisji Kwalifikacyjnej, z zastrzeżeniem § 2 ust 5 i 6 podejmuje decyzję o udzieleniu/nieudzieleniu poręczenia. W przypadku gdy decyzja Komisji Kwalifikacyjnej jest negatywna Zarząd nie może podjąć decyzji o udzieleniu poręczenia.
 8. Fundusz udziela Instytucji Finansującej poręczenia w celu zabezpieczenia spłaty do 80% wartości kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania udzielonego Wnioskodawcy, z wyjątkiem poręczeń wadialnych, należytego wykonania umowy.
 9. Poręczenia udzielane są po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciąganego przez Wnioskodawcę zobowiązania.
 10. Poręczenia udzielane są w PLN.
 11. Maksymalna wielkość poręczenia nie może przekroczyć 80% wykorzystanej kwoty udzielonego kredytu, pożyczki lub innego zobowiązania, bez odsetek i prowizji, z wyłączeniem poręczeń wadialnych, należytego wykonania umowy, w przypadku których wielkość poręczenia nie może przekroczyć 100% kwoty zobowiązania.
 12. Łączna wartość zobowiązań Funduszu z tytułu poręczeń udzielonych jednemu przedsiębiorcy lub jednostkom powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
  Z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) nie może przekroczyć 5% kapitału poręczycielskiego Funduszu, z wyłączeniem poręczeń wadialnych, należytego wykonania umowy, w przypadku których maksymalną wartość określają odrębne regulaminy.
 13. Fundusz pobiera opłaty i prowizje za realizację procedury udzielania poręczeń. Stawki opłat
  i prowizji określa uchwałą Zarząd Funduszu.
 14. Za każdorazową zmianę warunków poręczenia Fundusz ma prawo pobrać opłatę prowizyjną. Wysokość prowizji ustala Zarząd i określa jej wielkość w uchwale o akceptacji zmian warunków poręczenia.
 15. Maksymalny okres, na jaki może być udzielone poręczenie wynosi 10 lat. Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia wraz z wydłużeniem określonym w umowach o współpracy na dłuższy okres, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 126 miesięcy.
 16. Wnioskodawca korzystający z poręczenia zobowiązany jest do udostępnienia prowadzonych ksiąg handlowych oraz wszystkich innych dokumentów i informacji pozostających w związku z prowadzoną działalnością. Dokumenty oraz informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie przedstawiciela Funduszu w terminie najpóźniej do 7 dni od dnia otrzymania tego żądania. Wnioskodawca zobowiązany jest również do pisemnego informowania Funduszu o wszelkich zmianach swojej sytuacji prawnej, majątkowej i ekonomicznej w terminie najpóźniej do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.


§ 5

Procedura udzielania poręczeń

 1. Wnioskodawca składa do Funduszu za pośrednictwem Instytucji Finansującej lub bezpośrednio
  w siedzibie Funduszu pisemny wniosek o udzielenie poręczenia.
 2. Instytucja Finansująca wydaje warunkową, pozytywną decyzję po przeprowadzeniu oceny zdolności do spłaty zaciągniętego zobowiązania Wnioskodawcy oraz przekazuje do Funduszu kserokopie dokumentów, za potwierdzeniem zgodności z zastrzeżeniem §4 ust 3, złożonych przez Wnioskodawcę w Instytucji Finansującej. Wyjątek mogą stanowić poręczenia wadialne, w przypadku których Wnioskodawca bezpośrednio do Funduszu przedkłada stosowną dokumentację, na podstawie której Fundusz dokonuje oceny.
 3. Komisja Kwalifikacyjna opiniuje wniosek o poręczenie, z zastrzeżeniem § 2 ust 5 i 6.
 4. Opinia Komisji Kwalifikacyjnej i wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia danemu Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem § 2 ust 5 i 6 upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji o udzieleniu/nieudzieleniu poręczenia i zawarcia z Instytucją Finansującą pisemnej umowy poręczenia bądź złożenia oświadczenia w przypadku poręczeń wadialnych.
 5. Decyzja Zarządu w przedmiocie poręczenia jest ostateczna. Od decyzji Zarządu, w przedmiocie poręczenia, Wnioskodawcy nie przysługuje żadna forma odwołania, w szczególności decyzja ta nie może być zmieniona przez żaden organ Funduszu lub jakikolwiek inny organ.
 6. Warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę poręczenia Funduszu jest wystawienie przez niego na rzecz Funduszu weksla in blanco wraz z deklaracjami do weksla jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia i uiszczenie na rzecz Funduszu opłaty za udzielenie poręczenia zgodnie z obowiązującą tabelą opłat.
 7. Wysokość prowizji ustala Zarząd i określa jej wielkość w decyzji o przyznaniu poręczenia.
 8. Prowizję za poręczenie Wnioskodawca wpłaca w siedzibie funduszu bądź opłaca przelewem na rachunek wskazany w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a Funduszem. W przypadku poręczeń kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, z wyłączeniem poręczeń wadialnych, Wnioskodawca przedkłada dowód wpłaty Instytucji Finansującej przed podpisaniem poręczenia. W przeciwnym wypadku prowizję z rachunku Klienta pobiera Instytucja Finansująca i przekazuje na rachunek Funduszu.
 9. W zależności od wielkości udzielonego poręczenia fundusz może przyjąć również zabezpieczenia
  w postaci:

         - poręczonego weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową

         - innych zabezpieczeń majątkowych.

      10. Spełnienie przez Wnioskodawcę warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz innych warunków obowiązujących przy udzielaniu poręczeń przez Fundusz, w szczególności warunków określonych przez Zarząd   Funduszu, nie zobowiązuje Funduszu do udzielenia poręczenia.

 
§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, z którego wynika, że znane mu są warunki na jakich Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. udziela poręczenia i warunki te przyjmuje.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, z którego wynika, że wyraża zgodę na przekazanie Funduszowi przez Instytucję Finansującą informacji niezbędnych do należytej oceny wniosku przez Fundusz.
 3. W przypadku uzasadnionego roszczenia Instytucji Finansującej, Fundusz zaspokaja wierzytelność zgodnie z podpisaną umową i przepisami kodeksu cywilnego.
 4. Zobowiązanie Funduszu z tytułu udzielonego poręczenia wygasa w przypadku:

         1)  wykonania przez Beneficjanta zobowiązania stanowiącego przedmiot poręczenia,

         2)  całkowitej spłaty zobowiązania,

         3)   uregulowania przez Fundusz kwoty objętej poręczeniem.

     5. Łączny udział poręczeń udzielonych przez fundusze poręczeń kredytowych nie może przekraczać 80% wartości kapitału poręczanego kredytu, pożyczki lub innych zobowiązań bez odsetek, z wyłączeniem poręczeń   wadialnych oraz należytego wykonania umowy.

     6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2020r.wypełnij wniosek STANDARD wypełnij wniosek JEREMIE2 wypełnij wniosek REPO (J3)
Jeremie Jeremie2 SPO Poręczenia
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X