poznaj SFPK

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  (Dz. U. z 2004 Nr 123 poz. 1291, z 2006 Nr 191, poz. 1411)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Z 2009 r. Nr 105, poz. 874)
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 26 sierpnia 2010 r.
  (Dz. U. z 2010, Nr 169, poz. 1142)
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 08 grudnia 2010 r.
  (dz. U. z 2010, Nr 236, poz. 1562)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  (Dz. U. z 2010, Nr 53, poz. 311)
 6. Ustawa z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
  (Dz. U. z 2006r., Nr 227, poz. 1658)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.