poznaj SFPK

Zgromadzenie Wspólników

W Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gostyniu odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Głównym celem posiedzenia było udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2005 i programu działania spółki na lata 2006-2008. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie powołania nowego członka Komisji Kwalifikacyjnej Pana Andrzeja Barańskiego przedstawiciela Miasta Leszna. Został podniesiony również kapitał zakładowy funduszu o kwotę 15 000,00 zł, którą objęła Gmina Piaski.